Regulamin szkoły Top Dog

Postanowienia ogólne

Szkolenia i kursy organizuje Top Dog z siedzibą w Opolu. Udział w szkoleniach i kursach mogą wziąć osoby, które zgłosiły się poprzez formularz/mailowo/telefonicznie. Szkolenia organizowane są w zakresie: szkoleń grupowych (Psie przedszkole, Psie dobre maniery, Pies kontra miasto, Podstawy obedience, Podstawy psich sportów) oraz szkoleń indywidualnych (rozwiązywanie problemów behawioralnych, podstawowe posłuszeństwo). Harmonogram podany jest przez organizatora podczas zgłoszenia na wybrany kurs. 

Liczba uczestników w kursach jest określona przez Organizatora, o przydzieleniu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia oraz wpłata zadatku na poczet szkolenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminów poszczególnych kursów, o czym informuje Uczestników mailowo w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania kursu/szkolenia, jeżeli w danym terminie zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników by rozpocząć kurs.

[dt_divider style="thick" /]

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez formularz on-line, mailowo lub telefonicznie. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@topdogszkola.pl.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty w całości.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej opłaty za szkolenie najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 4. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 5. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie formalności określonych w regulaminie daje Uczestnikowi prawo do udziału w szkoleniu.kursie oraz otrzymanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej (zgodnej z zakresem szkolenia).
 6. Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.
 7. Nie opłacenie szkolenia w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu i upoważnia szkołę Top Dog do skreślenia z listy uczestników oraz oznacza przepadek zadatku wpłaconego na poczet szkolenia/kursu.
 8. Od Uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 9. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej na poczet kursu. Gdy uczestnik zgłosi nieobecność minimum 24 godziny przed planowanym terminem szkolenia istnieje możliwość wzięcia udziału w szkolenia w innym uzgodnionym terminie. 
 10. Odrabianie zajęć indywidualnych (w przypadku nieobecności zgłoszonej najpóźniej 24 godziny od ustalonego treningu) w terminie innym niż ustalony z Klientem możliwe jest do 31 dni od daty ustalonego terminu treningu.
 11. Odrabianie zajęć grupowych (w przypadku zgłoszonej nieobecności najpóźniej 24h przed rozpoczęciem zajęć) w terminie innym niż ustalony grafik zajęć możliwy jest po ustaleniu z trenerem możliwości dołączenia do kolejnej grupy szkoleniowej (następującej po zakończeniu kursu wykupionego przez Klienta, nie dłużej niż 31 dni od zakończenia kursu) lub w terminie zaproponowanym dla grupy przez trenera, tzw. zajęcia wyrównawcze kursu grupowego.
 12. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia. 
 13. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera.
 14. Zabrania się podchodzenia do psów innych Uczestników bez wyraźnego polecenia trenera. 
 15. Uczestnik zobowiązany jest posiadać niezbędne akcesoria wymienione w mailu od Organizatora.
 16. Uczestnicy zobowiązani są do trenowania ze swoimi psami pomiędzy zajęciami zgodnie z zaleceniami trenera.
 17. Zabrania się stosowania przemocy werbalnej, jak i fizycznej wobec psa. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości odrobienia w innym terminie).
 18. W przypadku choroby psa uniemożliwiającej udział w szkoleniu należy poinformować trenera, przed rozpoczęciem zajęć.
 19. W przypadku alergii pokarmowej Uczestnik powinien poinformować trenera podczas zajęć.
 20. W przypadku problemów behawioralnych Uczestnik zobowiązany jest poinformować trenera o tym fakcie.
 21. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zajęć, oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjeć i filmów na stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych w celu promocji działalności Organizatora. 
 22. Uczestnik ma prawo nie wyrażenia zgody na działania opisane w pkt. 21 poprzez pisemną deklarację przesłaną drogą elektroniczną, najpóźniej w dzień rozpoczęcia szkolenia.
 23. Szkoła Top Dog nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (..)”).

[dt_divider style="thick" /]

Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

[dt_divider style="thick" /]

Postanowienia końcowe

1. Regulamin, jak i jego zmiany, są zamieszczone także zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do uczestników, którzy zawarli już umowy przed aktualizacją Regulaminu, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

3. Przystąpienie przez Uczestnika do szkolenie/kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest Karolina Sobolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Top Dog Karolina Sobolewska, ul. Akacjowa 2/1, 55-140 Żmigród. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny według właściwości ogólnej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.